human Versión Accesible|  es Otros idiomas
X

Drets reconeguts per l'Ordenança Municipal a les persones

Segons disposa l’Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Torrent els drets reconeguts a les persones en matèria de Transparència queden recollits en l’Art. 4 d’aquesta Ordenança:

Artícle 4. Drets de les persones

En l’àmbit del que s’estableix en aquesta Ordenança, les persones tenen els següents drets:

– A accedir a la informació subjecta a obligacions de publicitat d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordenança.
– A ser informades si els documents que contenen la informació sol·licitada o dels quals pot derivar aquesta informació, obren o no en poder de l’òrgan o entitat, i en aquest cas, aquests donaran compte del destí donat a aquests documents.
– A ser assistides en la seua cerca d’informació.
– A rebre l’assessorament adequat i en termes comprensibles per a l’exercici del dret d’accés.
– A rebre la informació sol·licitada dins dels terminis i en la forma o format triat d’acord amb el que s’estableix en aquesta Ordenança.
– A conéixer les raons en què es fonamenta la denegació de l’accés a la informació sol·licitada i, en el seu cas, en una forma o format diferent al triat.
– A obtindre la informació sol·licitada de manera gratuïta, sense perjudici de l’abonament, en el seu cas, de les exaccions que corresponguen per l’expedició de còpies o transposició a formats diferents de l’original.

Qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, podrà exercir els drets contemplats en aquesta Ordenança, sense que calga exigir per a això requisits com ara la possessió d’una nacionalitat, ciutadania, veïnatge o residència determinada.

L’Ajuntament de Torrent i la resta d’entitats incloses en l’art. 2.1 no seran en cap cas responsables de l’ús que qualsevol persona realitze de la informació pública.