human Versión Accesible|  es Otros idiomas
X

JLF-004 Presentació de Cens Inicial

Este tràmit l'han de presentar totes les comissions falleres junt als Censos Fallers.

Documentació a aportar

Amb caràcter general, per a totes les sol·licituds

  • Certificat de continuitat
  • Fulla de càrrecs
  • Cens Total Faller

 

Documentació generada des de la secretària virtual de JCF

  • Fulla de constitució, Portada Major (Signada digitalment pel president)
  • Fulla de constitució, Portada Infantil (Signada digitalment pel president i el delegat/a d’infantils)
  • Fulles de constitució, Junta Directiva (Signada digitalment pel president)
  • Fulla LOPD per a JCF (Signada digitalment pel president)

Normativa

En compliment dels Art 7.2, Art. 11.1 i Art 25.1 b) del Reglament Faller, hauran de presentar un certificat indicant que:

– S’ha aprovat la liquidació econòmica de l’Exercici passat,
– S’assumeix el resultat econòmic obtingut,
– Es té voluntat de continuar en la seua activitat com a Falla.

Silenci

Positiu
Finalitzat el termini de resolució, sense haver-se produït resposta de l’administració la sol·licitud quedarà resolta de manera positiva per al sol·licitant.

Observacions

Tramitació anual per a la continuïtat de la comissió fallera

Forma de presentació

On line

El ciutadà podrà presentar la seua sol·licitud a través de la seu electrònica de la Web Falles de Torrent (falles.torrent.es), utilitzant els models normalitzats existents en el tràmit.